Vedtægterne er besluttet på foreningens ordinære general- forsamling den 19. november 2002 og endeligt vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 18. december 2002 samt i.h.t. disse vedtægters § 11 godkendt af Greve Kommune den 23. januar 2003.

Hent som PDF

§ 1

Foreningens navn er Grundejerforeningen HUNDIEGÅRD.

Dens område begrænses af følgende veje: Hundige Centervej, Kædestien, Lillevangsvej, Hundigevej og Godsvej.

Foreningens hjemsted er Greve Kommune.


§ 2

Alle ejere af grunde ‑ herunder stamparceller ‑ inden for det i § 1 angivne område har ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Pligten til medlemskab gælder dog ikke for Greve Kommune som ejer af arealer til offentligt formål.

Ophører et medlem med at være ejer af en af de omhandlede parceller, bortfalder medlemsretten, og vedkommende udtræder af foreningen uden krav på refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue. Meddelelse om ejendommens overdragelse og dermed følgende udtræden for sælgeren og indtræden for køberen skal senest 14 dage efter handelens indgåelse fremsendes til foreningen af sælger.

Et indtrædende medlem, der erhverver en ejendom, hvor sælgeren er i kontingentrestance, er pligtig til at udrede det skyldige beløb og opnår først de rettigheder, der følger med medlemskabet, når dette er sket.

 
§ 3

Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes - eller grupper af medlemmers fælles interesser - herunder navnlig at forestå de ved tinglyst deklaration i forbindelse med udstykningen med Greve Kommune som påtaleberettiget fastlagte opgaver med hensyn til anlæg og vedligeholdelse af stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer.

Hvis grundejerforeningens område ikke er identisk med det område, der omfattes af en enkelt af de i stk. 1 nævnte deklarationer, skal anlæg af stier ske under eet for deklarationsområdet og således eventuelt i samarbejde med andre grundejerforeninger. For de øvrige i stk. 1 nævnte opgaver, herunder udbygning ­af stier til højere standard end udført ved stiernes nyanlæg, er grundejerforeningens område afgørende.


§ 4

Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser, medmindre generalforsamlingen på den for vedtægtsændringer foreskrevne måde vedtager anden hæftelse for enkelte, konkrete afgivne forpligtelser vedrørende anlæg og vedligeholdelse af stier, vandforsyning og anlæg og vedligeholdelse af fællesarealer og belysning.


§ 5

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for eet år ad gangen på grundlag af et af bestyrelsen forelagt budget for det pågældende regnskabsår. Der betales kontingent for hver parcel. For en stamparcel betales kun eet kontingent. Kontingentindbetalingen kan efter vedtagelse på generalforsamlingen ske i 2 rater. Eventuelle forslag herom behandles efter § 10 stk. 4. I så tilfælde udsender bestyrelsen giroindbetalingskort til medlemmerne for 1. rate i august med betalingsperiode i september og for 2. rate i januar med betalingsperiode i februar. Såfremt indbetalingen sker efter betalingsperiodens udløb, opkræves yderligere et gebyr på 10% af kontingentbeløbet. Har indbetalingen ikke fundet sted inden udgangen af hhv. oktober og marts måned, overgives det skyldige beløb uden yderligere varsel til inkasso ved advokat. Foruden det årlige kontingent er medlemmerne pligtige at betale de ydelser eller afdrag, der påhviler de enkelte parceller i h.t. § 4 eller på andet grundlag f.eks. i henhold til bestemmelserne i den i § 3 nævnte deklaration.


§ 6

Såfremt der finder beskadigelser sted på foreningens sti- og fællesanlæg samt træer i rabatter, er den grundejer, som er direkte eller indirekte årsag til beskadigelserne, ansvarlig. Udbedring af de skete skader foretages for den pågældende grundejers regning. De herved afholdte udgifter vil blive opkrævet umiddelbart efter udbedringsarbejdets udførelse.


§ 7

Grunden må ikke anvendes som oplagsplads. Afbrænding af haveaffald er ikke tilladt i Greve Kommune. Stiarealer vil blive holdt af foreningen på en sådan måde, at ukrudtsspredning hindres. Grundejerne skal dog holde et bælte på 50 cm uden for skel fri for ukrudt.


§ 8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Kun den kan vedta­ge, ændre eller ophæve vedtægter, som dog skal godkendes af Greve Kommune.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af november måned. Generalforsamlingen skal afholdes i Greve Kommune. Indkaldelse sker skriftligt med mindst 14 dages varsel. Generalforsamling og møder sammenkaldes af bestyrelsen.

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Dirigenten må ikke være bestyrelsesmedlem eller revisor i foreningen.

Indkaldelsen skal indeholde meddelelse om, hvilke emner der vil være at behandle og hvilke kandidater der opstiller til valg, ligesom der på generalforsamlingen og på ekstraordinære generalforsamlinger kun kan træffes afgørelser om emner og kandidater, der er optaget i den til medlemmerne meddelte dagsorden. Bestyrelsen vil hvert år inden 15. august i lokalpresse og/eller medlemsblad minde medlemmerne om fristen 1. oktober for indsendelse af kandidatnavne til bestyrelsesvalg (jvf. § 10).


§ 9

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen måtte skønne det formålstjenligt, eller når mindst 50 af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter ønske herom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsættelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage efter begæringens modtagelse at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.


§ 10

For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent og forelæggelse af budget.

5. Forslag fra medlemmerne.

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af 3 suppleanter til bestyrelsen.

8. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.

En af revisorerne skal være statsautoriseret, og det samme gælder den ene af revisorsuppleanterne.

9. Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen samt forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen skal skriftligt meddeles bestyrelsen og være denne i hænde senest 1. oktober.


§ 11

Alle valg og almindeligt foreliggende sager afgøres ved simpel stemmeflerhed. Hvert medlem har een stemme, uanset hvor mange parceller vedkommende er ejer af. Afstemning kan ske ved håndsoprækning. Dog skal afstemning ske skriftligt, hvis 10 medlemmer kræver dette. Medlemmerne kan lade sig repræsentere på generalforsamlinger ved fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan dog repræ­sentere mere end 10 stemmer. Til vedtægtsændringer fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Blanke stemmer regnes for ikke afgivne. Er det foreskrevne antal medlemmer ikke til stede, indkaldes der inden en måned med mindst 8 dages varsel til en ny generalforsamling, på hvilken der uden hensyn til antallet af fremmødte medlemmer kan tages gyldig beslutning, såfremt to tredjedele af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.

Enhver vedtægtsændring skal for at være gyldig godkendes af Greve Kommune.


§ 12

De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger og behandlede sager indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


§ 13

De af den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling trufne beslutninger, samt beslutninger, der i henhold til disse vedtægter måtte vedtages af bestyrelsen, er gældende for medlemmerne, indtil de lovligt måtte ændres i henhold til vedtægterne. En eventuel indbringelse af de trufne beslutninger for domstolene har ikke opsættende virkning. Medlemmerne er, indtil endelig retsafgørelse foreligger, pligtige til at opfylde de dem i henhold til beslutningerne pålagte pligter ‑ det være sig af økonomisk eller anden art ‑ ligesom foreningen uanset sagsanlæg eller senere anke skal være berettiget til at foretage retsskridt med henblik på forpligtelsens opfyldelse.


§ 14

Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer, sekretær og 2 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. Hvert år afgår skiftevis formand plus 2 medlemmer og kasserer plus 2 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Genvalg kan finde sted.

Den fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden og fører protokol over forhandlingerne og de trufne beslutninger. Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er berettiget til under ansvar over for generalforsamlingen i fornødent omfang at engagere lønnet medhjælp f.eks. forretningsfører, advokat, rådgivende ingeniør, landinspektør o.a. Det tilkommer bestyrelsen at drage omsorg for ansættelse af lønnet medhjælp til vedligeholdelse og renholdelse af de under bebyggelsen hørende stier og fællesarealer, ligesom det påhviler bestyrelsen at engagere håndværkere til udførelse af opgaver, der sorterer under den antagne medhjælps arbejde.

Hvervet som bestyrelsesmedlem er lønnet i henhold til det godkendte budget.

Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af medlemmer uden for bestyrelsen, idet dog udvalgsformanden skal være medlem af bestyrelsen. Et sådant udvalg har ikke besluttende myndighed.

§ 15

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel overfor offentlige myndigheder som over for private.

Bestyrelsen råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggender af formanden i forbindelse med to af bestyrelsens medlemmer.

§ 16

Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, heraf enten formanden eller næstformanden.

Formanden eller i hans fravær næstformanden ‑ leder bestyrelsesmøderne og har i tilfælde af stemmelighed den afgørende stemme.

Såfremt et bestyrelsesmedlem, herunder formand, næstformand og kasserer, udtræder af foreningen, bliver umyndiggjort eller bliver ude af rådighed over sit bo, skal bestyrelsen snarest muligt supplere sig med én eller flere af de valgte suppleanter og derefter genkonstituere sig selv.

Dersom ingen blandt de resterende bestyrelsesmedlemmer eller indtrådte suppleanter ifølge ovenstående ønsker at modtage valg til formands-, næstformands- og/eller kassererposten, skal bestyrelsen foranledige indkaldt til ekstraordinær generalforsamling til løsning af problemet.


§ 17

Kassereren modtager foreningens indtægter og udbetaler alle af formanden godkendte udgifter. Godkendelsen skal foreligge skriftligt. Han fører en af bestyrelsen autoriseret kassebog samt medlemsfortegnelse.

Kassereren underskriver alle kvitteringer. Kassebeholdningen skal henstå i et pengeinstitut til bedst opnåelige rente og kontoen skal være klausuleret således, at der kun kan hæves på kontoen i forbindelse med formanden eller næstformanden.


§ 18

Opløsning af foreningen kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvis mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme for et sådant forslag med mindst to tredjedele af de afgivne stemmer. Opløsningen vil desuden kun kunne finde sted med Greve Kommunes godkendelse.

I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Greve Kommune med henblik på anvendelse til formål inden for grundejerforeningens område.