Dagsorden i.h.t. vedtægterne:


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Advokat Gorm Beck som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Årsregnskabet, herunder driftsregnskab og balance for perioden 1/9-2016 til 31/8-2017 indstilles til godkendelse.

4. Budgettet for perioden 1/9-17 til 31/8-18 og kontingentet for samme periode på 1.600,00 kr. indstilles til godkendelse.

5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen fremsætter ingen forslag.

6. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.

7. Valg til bestyrelsen: Efter tur afgår: Christian Jacobi, Ib Larsen, Annie Holm Jørgensen. Christian Jacobi og Annie Holm Jørgensen er villige til genvalg. Ib Larsen genopstiller ikke som bestyrelsesmedlem. Kenneth Harder Rasmussen opstiller til den ledige bestyrelsespost. Der er efter fristens udløb d. 1. oktober 2017 ikke anmeldt yderligere kandidater til bestyrelsesvalg.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bent Thorvig og Marianne Sommer er villige til genvalg. Kenneth Harder Rasmussen stiller ikke op som suppleant. Ib Larsen opstiller til den ledige post som suppleant.

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter: Villige til genvalg er Mogens Andersen (statsaut. revisor), suppleant Jørgen Bendtsen (statsaut. revisor) og Villy Bendtsen (Kritisk revisor). En af revisorerne skal være statsautoriseret, og det samme gælder den ene af revisorsuppleanterne.

10. Eventuelt