Er der medlemspligt af grundejerforeningen?

Ja! – som ejer af en ejendom i foreningens område, har man ret og pligt til at være medlem af grundejerforeningen.

Kan mit hus blive begæret solgt på tvangsauktion, hvis jeg undlader at betale mit kontingent til grundejerforeningen?

Ja! - hvad de færreste måske er klar over er, at der på hver enkelt af grundene i grundejerforeningen er tinglyst en pantstiftende servitut på kr. 5.000,- med forrang
forud for al anden prioritetsgæld (eller anden tinglyst gæld). Det vil med andre ord sige, at grundejerforeningen under alle omstændigheder i tilfælde af en tvangsinddrivelse af kontingentrestancen (plus omkostninger) har sikkerhed for at få det på generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Skal jeg betale mit kontingent, selvom jeg har sat mit hus til salg – eller måske allerede solgt det med overtagelse frem i tiden?

Ja! – det er ejendommen, som ”betaler” kontingentet. Hvordan sælger og køber fordeler betalingen er foreningen uvedkommende – kontingentet SKAL betales rettidigt uagtet salgssituationen.

Skal jeg betale mit kontingent, selvom jeg har købt huset mit i en kontingentperiode?

Ja! – det er ejendommen som ”betaler” kontingentet. Hvordan sælger og køber fordeler betalingen er foreningen uvedkommende – kontingentet SKAL betales rettidigt uagtet købssituationen.

Kan foreningen opkræve rykkergebyr ved for sen betaling?

Ja! – men det kan ”svipse” for enhver. For nye tilflyttere – dvs. nye ejere, der er flyttet ind efter seneste kontingentopkrævning – opkræver vi ikke gebyr ved første restance. Nye tilflyttere modtager en påmindelse. Sker betalingen ikke indenfor påmindelsens fristdato, igangsættes rykkerproceduren. Der opkræves et gebyr, der for tiden udgør 100 kr. pr. rykker.

For medlemmer, for hvem kontingentopkrævning således ikke er en ”nyhed”, fremsendes IKKE en påmindelse, og rykkerproceduren med pålagt gebyr igangsættes med det samme.

Bestyrelsen har ikke ressourcer til at rykke i en uendelighed. Derfor fremsendes maksimalt to rykkere, hvorefter sagen overdrages til restslig inkasso via foreningens advokat, med eventuel efterfølgende inddrivelse gennem tvangsauktion over ejendommen. Alle udgifter til advokat mm. pålægges restanten.