Hvilke erhverv må vi udøve i vort område?

I 1966 blev der for vort område vedtaget en "Partiel byplanvedtægt nr. 6 for et område af Hundige og Kildebrønde byer, Kildebrønde".

Af denne byplanvedtægt fremgår det hvilke former for virksomhed og erhverv, der må udøves inden for vort område.

Byplanvedtægten er genoptrykt i 1977 og kan i øvrigt i sin helhed ses på Greve Kommunes hjemmeside under "Gældende lokalplaner og byvedtægter". I et tillæg C, som er fra 1969, og som er tinglyst den 14.11.1969, siges i § 9, stk. 2 og 3, om vort områdes benyttelse følgende:

"(...)

2. Der må inden for området ikke udøves nogen art af virksomhed, som ved støv, røg, lugt, støj, rystelser eller ved sit udseende eller på anden måde efter sognerådets skøn er til ulempe for de omkringboende.

3. Ejendommene må ikke benyttes til erhverv bortset fra sådanne virksomheder (erhverv), som almindeligvis udføres i beboelseslejligheder eller beboelseshuse, når det efter sognerådets skøn kan ske, uden at ejendommens karakter af beboelsesbygning forandres (her under ved skiltning eller lignende), kvarterets præg af boligkvarter brydes, eller virksomheden fremkalder ulemper for de omkringboende, eller fremkalder behov for parkeringsmuligheder, som ikke er til stede på den pågældende ejendom."