Dagsorden i.h.t. vedtægterne:


1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Advokat Gorm Beck som dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Årsregnskabet, herunder driftsregnskab og balance for perioden 1/9-2017 til 31/8-2018 indstilles til godkendelse.

4. Budgettet for perioden 1/9-18 til 31/8-19 og kontingentet for samme periode på 1.635,00 kr. indstilles til godkendelse.

5. Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsen fremsætter ingen forslag.

6. Forslag fra medlemmerne: Der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne.

7. Valg til bestyrelsen: Efter tur afgår: Annie Holm Jørgensen, Johni Nielsen, Hans-Chr. Lykkegaard og Thomas Haasum. Hans-Chr. Lykkegaard og Thomas Haasum er villige til genvalg. Johni Nielsen og Annie Holm Jørgensen genopstiller ikke og der skal derfor vælges et bestyrelsesmedlem for et år. Der er efter fristens udløb d. 1. oktober 2018 ikke anmeldt yderligere kandidater til bestyrelsesvalg.

8. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Bent Thorvig og Marianne Sommer er villige til genvalg. Ib Larsen genopstiller ikke.

9. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter: Villige til genvalg er Mogens Andersen (statsaut. revisor), suppleant Jørgen Bendtsen (statsaut. revisor) og Villy Bendtsen (Kritisk revisor). En af revisorerne skal være statsautoriseret, og det samme gælder den ene af revisorsuppleanterne.

10. Eventuelt